Xin chào, tôi là TVBH- CN VPH Nguyễn Đức Thái

Bắt đầu tham gia vào ngày 25 tháng 11, 2022

Giới thiệu

Chuyên Dòng Xe Hyundai
Số 3 Vũ Phạm Hàm

Danh sách xe của HYUNDAI LÊ VĂN LƯƠNG _ Mr Thái